Many many happy returns of the day in arabic

Many many happy returns of the day in arabic

.

2023-06-03
    مصدر السعودي للصف الثاني متوسط الفصل2 اجتماعيات ص 18